1T31M บูมเครนยืดไสลด์ส่งไปยังตะวันออกกลาง

June 24, 2020
ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ 1T31M บูมเครนยืดไสลด์ส่งไปยังตะวันออกกลาง

The 1T31M telescopic boom marine crane was packed into container on 23rd. 1T31M บูมเครนยืดไสลด์มารีนถูกบรรจุลงในคอนเทนเนอร์ในวันที่ 23 June 2020 and go to delivery port. มิถุนายน 2020 และไปที่พอร์ตการจัดส่ง

 

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ 1T31M บูมเครนยืดไสลด์ส่งไปยังตะวันออกกลาง  0

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ 1T31M บูมเครนยืดไสลด์ส่งไปยังตะวันออกกลาง  1

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ 1T31M บูมเครนยืดไสลด์ส่งไปยังตะวันออกกลาง  2